برای انجام تجزیه واریانس و تجزیه کوواریانس در آزمایش های فاکتوریل ، طرح کرت های خرد شده ، طرح کرت های دو بار خرد شده ، آزمایش های فاکتوریل _ اسپلیت پلات ، آزمایش های اسپلیت _ فاکتوریل و تجزیه مرکب آزمایش های انجام شده در چند مکان یا چند سال بر پایه طرح های کاملا تصادفی ( RCD ) و بلوکهای کامل تصادفی ( CRBD )  از زیر برنامه شماره 

 19 . FACTOR  استفاده می گردد .

بدین منظور پس از وارد کردن یا فعال کردن داده ها از طریق زیر منوهای شماره     20.FILES و

 41.SEDIT ، با زدن کلید Esc   به صفحه اصلی  MSTAT- C بر می گردیم و بر روی زیر برنامه شماره 19 . FACTOR کلید  Enter   را فشار می دهیم . پس از مشاهده راهنمای مختصر ، مجددا با زدن  کلید Enter پنجره زیر باز شود .

 

126.jpg

در پنجره فوق برای انجام تجزیه کوواریانس از ما سوال می گردد در صورت تمایل حرف Y   و در غیر اینصورت حرف N  را تایپ می نمایم ، سپس با فشار دادن کلید Enter  پنجره زیر باز می شود .

212.jpg

تذکر : در پنجره فوق با بردن مکان نما بر روی هر مدل ، توضیح مختصری  در مورد آن مدل در بالای صفحه مشاهده می گردد   

در زیر توضیح مختصری درمورد برخی از مدل های مهم ارائه شده است

2   Factor  ( a )  1 – CRD  : برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با دو فاکتور A  و B    بر پایه طرح کاملا تصادفی بکار می رود .

2   Factor  ( b )  2 – CRD : برای تجزیه طرح کرت های خرد شده ( اسپلیت پلات ) با دو فاکتور A  ( فاکتور اصلی )  و B  ( فاکتور فرعی )  بر پایه طرح کاملا تصادفی استفاده می شود .

3   Factor  ( a )  3 – CRD  : برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با سه فاکتور A  ، B   و C  بر پایه طرح کاملا تصادفی کاربرد دارد .

3   Factor  ( b )  4 – CRD : برای تجزیه واریانس آزمایشات اسپلیت پلات _ فاکتوریل  با سه فاکتور A   ( فاکتور اصلی ) ، B     و  C ( فاکتور فرعی بصورت ترکیبی ) بر پایه طرح کاملا تصادفی بکار می رود .

3   Factor  ( c )  5 – CRD:  برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل_  اسپلیت پلات با سه فاکتور A  و B ( فاکتور اصلی بصورت ترکیبی )    و  C ( فاکتور فرعی) بر پایه طرح کاملا تصادفی استفاده می گردد .

4   Factor    6 – CRD : برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با چهار فاکتور A  ، B   ،  Cو  D    بر پایه طرح کاملا تصادفی بکار می رود .

1   Factor    7 – CRBD : برای تجزیه طرح بلوک های کامل تصادفی با یک فاکتور ( طرح بلوک معمولی ) بکار می رود . و تفاوت آن با زیر برنامه شماره  4. ANOVA-2 این است که آزمون غیر افزایشی بودن برای خطای آزمایشی در این قسمت انجام نمی گیرد .

2   Factor  ( a )  8 – CRBD :برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با دو فاکتور A  و B    بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی استفاده می گردد .

2   Factor  ( b)  9 – CRBD : برای تجزیه طرح کرت های خرد شده ( اسپلیت پلات ) با دو فاکتور A  ( فاکتور اصلی )  و B  ( فاکتور فرعی )  بر پایه طرح طرح بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

3   Factor  ( a )  10 – CRBD: برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با سه فاکتور A  ، B   و C  بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی کاربرد دارد . 

 3   Factor  ( b )  11 – CRBD :برای تجزیه واریانس آزمایشات اسپلیت پلات _ فاکتوریل  با سه فاکتور A   ( فاکتور اصلی ) ، B     و  C ( فاکتور فرعی بصورت ترکیبی ) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

 

3   Factor  ( c )  12 – CRBD:  برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل_  اسپلیت پلات با سه فاکتور A  و B ( فاکتور اصلی بصورت ترکیبی )    و  C ( فاکتور فرعی) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی استفاده می شود .

 

3   Factor  ( d )  13 – CRBD : برای تجزیه واریانس آزمایشات اسپلیت  _ اسپلیت پلات ( طرح کرت های دو بار خرد شده )  با سه فاکتور A   ( فاکتور اصلی ) ، B  ( فاکتور فرعی)    و  C ( فاکتور فرعی فرعی ) بر مبنای طرح پایه بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

4   Factor    14 – CRBD: برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با چهار فاکتور A  ، B   ،  Cو  D    بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

   1   Factor  combined  (a)   15 – CRBD : برای تجزیه مرکب یک آزمایش پیاده شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چند مکان یا چند سال استفاده می شود .

 

1   Factor  combined  (b)   16 – CRBD: برای تجزیه مرکب یک آزمایش اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چند مکان یا چند سال بکار می رود .

1   Factor  combined  (c)   17 – CRBD: برای تجزیه مرکب یک آزمایش فاکتوریل_  اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چند مکان یا چند سال کاربرد دارد .

1   Factor  combined  (d)   18 – CRBD  : جهت تجزیه مرکب یک آزمایش بلوکی یک فاکتوره در چند سال و در یک مکان با راندومیزاسیون ثابت (گیاهان چند ساله ) بکار می رود.

    2   Factor  combined  (g)   25 – CRBD : برای تجزیه مرکب آزمایشات اسپلیت  _ پلات در چند سال و چند مکان با مکان های یکسان در سالها ولی با راندومیزاسیون متفاوت در هر سال استفاده می شود .

2   Factor  Strip plots     31 – CRBD  :  برای تجزیه طرح کرت های نواری با دو فاکتور در قالب طرح بلوک بکار می رود .

 

Other  Type   of  Design   35 –  : هرگاه برای تجزیه آزمایشی هیچ کدام از مدل های فوق مناسب نباشد از این قسمت استفاده می شود که در فصل 17 بطور کامل شرح داده می شود .

     مثال : حال فرض کنید یک آزمایش فاکتوریل 3 × 3  در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام داده اید ، برای تجزیه آن بصورت زیر عمل می کنید

 

 313.jpg

با مکان نما بر روی مدل            2   Factor  ( a )  8 – CRBD رفته و کلید  Enter  را فشار می دهیم . پنجره ای بصورت زیر باز می شود که منابع تغییر و درجه آزادی مدل مزبور نمایش داده می شود ، در صورت عدم صحت منابع تغییر و درجه آزادی مدل ، حرف N  را تایپ کرده وکلید Enter را

 می زنیم تا به صفحه بالا بر  گردد و مدل صحیح را انتخاب می نماییم .

 410.jpg

در صورت صحت ، حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم.

 512.jpg

درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون بلوک ( تکرار ) ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره تکرار  وارد می شود  ( در مثال فوق آزمایش دارای 4 تکرار بود ) آنگاه کلید Enter را فشار می دهیم.

610.jpg

درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون فاکتور A ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره فاکتور A تایپ می گردد  . ( در مثال فوق فاکتور A دارای 3 سطح بود ) سپس  کلید Enter را می زنیم.

710.jpg

درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون فاکتور B ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره فاکتور B تایپ می گردد  . ( در مثال فوق فاکتور B دارای 3 سطح بود ) آنگاه کلید Enter را فشار می دهیم .تا پنجره زیر باز شود ، در صورت صحت تعدادتکرار و تعداد سطوح فاکتور   A و  B  حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم.

  87.jpg

در صورت عدم صحت تعدادتکرار و تعداد سطوح فاکتور   A و  B  در پنجره فوق ، حرف N  را تایپ نموده و کلید Enter  را فشار می دهیم تا مجددا  پنجره های سه گانه فوق باز شوند .

97.jpg

  در پنجره فوق تعداد ردیف ها پرسیده می شود ، در صورت عدم صحت  حرف N  را تایپ نموده و کلید Enter  را فشار می دهیم و در پنجره زیر تعداد صحیح ردیف ها وارد می شود .

106.jpg

در پنجره زیر متغیر یا متغیرهای مورد نظر جهت تجزیه واریانس را با Space bar   انتخاب نموده و کلید Enter  را می زنیم.

1112.jpg

در پنجره زیر ، پیغامی مبنی بر ذخیره میانگین متغیر یا متغیرها در انتهای فایل داده پرسیده می شود ، که حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم.

127.jpg

از پنجره زیر منوی اول  ( view  output on  screen ) را انتخاب می كنيم تا اطلاعات بصورت زیر نمایش داده شود .

 136.jpg

************

145.jpg

+ نوشته شده توسط رحیم محمدیان در چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 19:10 |